ROBOTINĖ SISTEMA SENHANSE

Robotinės chirurgijos idėja gimė Jungtinėse Amerikos Valstijose dar 1980 metais, kai NASA kartu su Stenfordo universiteto mokslininkais ėmė kurti sistemas, kurios įgalintų atlikti operacijas per atstumą. 1997 m. buvo atlikta pirmoji bandomoji robotinė operacija žmogui, o    2000 m. robotinė chirurgija realiai tapo prieinama pacientų gydymui. 

Robotinės chirurgijos privalumų yra itin daug, vienas svarbiausių – tai ypatingas atliekamų procedūrų tikslumas, leidžiantis apsaugoti itin jautrias audinių struktūras ir išvengti komplikacijų, kaip pavyzdžiui, urologijos procedūrų metu pasiekiami ženkliai geresni rezultatai išsaugant pacientų lytinę funkciją, išvengiant šlapimo nelaikymo komplikacijų. Robotinė chirurgija taip pat leidžia pasiekti kur kas geresnius rezultatus ginekologijoje, onkologijoje. Po operacijos pacientai greičiau pasveiksta, mažiau lovadienių praleidžiama ligoninėje, greičiau grįžtama prie įprastinio gyvenimo. 

Veiksniai, lemiantys robotinės chirurgijos privalumus:

  • Ypač didelės raiškos, erdvinis ope­ra­ci­nio lau­ko vaiz­das – chirurgas operacijos metu žiūri į kompiuterio ekrane ypatingai smarkiai priartintą ir išdidintą operacinio lauko vaizdą.
  • Ženkliai mažesnis chirurgo nuovargis nei tradicinės operacijos metu – chirurgui nereikia kelias valandas įsitempus ir palinkus virš paciento stovėti, jis patogiai sėdi kėdėje, atokiau nuo paciento.
  • Labai tikslūs operaciniai veiksmai, atliekami ro­bo­ti­niais inst­ru­men­tais, ku­rie val­do­mi nuo­to­li­niu bū­du iš val­dy­mo kon­so­lės, taip su­ma­ži­na­nt bet ko­kia chirurgo ran­kų pa­ša­li­nių ju­de­sių įta­ka.

SENHANCE ROBOTINĖ SISTEMA

Šiandien tik trys robotinių sistemų gamintojų sprendimai pasaulyje yra pripažinti saugiais, patikimais ir tinkamais naudojimui. Sormedica atstovauja vieną jų – šios sirties inovatorę, kompaniją Asensus Surgical (ankstesnis pavadinimas – Transenterix). Asensus Surgical sukurta unikalia robotine sistema Sen­han­ce  galima atlikti sudėtingas pilvo chirurgijos, urologijos, ginekologijos, onkologines ir kitas operacijas.

Ši inovatyvi sistema išsiskiria iš kitų ne tik tokiomis inovacijomis kaip galimybė chirurgui valdyti matomą vaizdą savo akies obuoliu, ypač didelio lankstumo – riešo judesius atkartojančiais chirurginiais roboto instrumentais, bet ir galimybe operacijos metu išsiversti be daugelio vienkartinių priedų, kas leidžia sutaupyti ir robotinę operaciją atlikti praktiškai už įprastos laparoskopinės operacijos kaštus

Sen­han­ce sis­te­ma ope­ruo­jan­tis gy­dy­to­jas ke­tu­rias ro­bo­to ran­kas val­do iš kom­piu­te­ri­nės kon­so­lės, sė­dė­da­mas spe­cia­lio­je er­go­no­mi­nė­je kė­dė­je, kuri su­ma­ži­na nuo­var­gį, atliekant su­dė­tin­gas ope­ra­ci­jas.

Ši inovatyvi robotinė įranga pasižymi visiškai naujais, pasaulyje unikaliais tech­no­lo­gi­niais spren­di­mais:

  • Chirurgo akies obuoliu valdoma ka­me­ra, ku­ri pa­de­da ypatingai gerai ma­ty­ti ope­ra­ci­nį lau­ką, pagerina operacijos tikslumą ir palengvina dar­bą tiek chi­rur­gui, tiek ir jo asis­ten­tui.
  • Tak­ti­li­nis ju­ti­mas: operacijos metu chi­rur­gi­niu inst­ru­men­tu palietus kie­tes­nį pa­vir­šių, tai iš karto pajau­čia ir pa­ts chi­rur­gas, val­dy­da­mas ope­ra­ci­ją iš kom­piu­te­ri­nės chi­rur­gi­nės kon­so­lės.
  • Spe­cia­lūs inst­ru­men­tai, pri­tvir­tin­ti prie ro­bo­to ran­kų, lei­džia at­lik­ti pla­čios amp­li­tu­dės ju­de­sius. 


SENHANCE pilvo chirurgijai
Pil­vo chi­rur­gi­jo­je ro­bo­ti­ne įran­ga ga­li­ma at­lik­ti vi­sas ope­ra­ci­jas, li­te­ra­tū­ro­je gau­su duo­me­nų apie pla­tų jos pri­tai­ky­mą. Ka­dan­gi ro­bo­ti­nė įran­ga už­tik­ri­na pui­kų ope­ra­ci­nio lau­ko ma­ty­mą, ju­de­sių ir au­di­nių mo­bi­li­za­ci­jos tiks­lu­mą, di­džiau­sias pri­va­lu­mas yra at­lie­kant on­ko­lo­gi­nes ope­ra­ci­jas, ypač tas, kur ša­li­nant or­ga­ną su na­vi­ku bei vi­sus ar­ti­mo­jo me­tas­ta­za­vi­mo au­di­nius – krau­ja­gys­li­nį ir lim­fa­ti­nį ba­sei­ną – yra su­dė­tin­ga ope­ra­ci­jos zo­ną pa­siek­ti at­vi­ros ar la­pa­ros­ko­pi­nės chi­rur­gi­jos me­tu.

Ginekologija
Ro­bo­ti­nės chi­rur­gi­jos įdie­gi­mas at­lie­kant gi­ne­ko­lo­gi­nes ope­ra­ci­jas leidžia pasiekti es­mi­nį pro­ver­žį, gy­dant gi­ne­ko­lo­gi­nes li­gas ope­ra­ci­niu bū­du. Ši tech­no­lo­gi­ja tu­ri di­de­lių pri­va­lu­mų ly­gi­nant su „at­vi­ru“ ar en­dos­ko­pi­niu bū­du at­lie­ka­mas ope­ra­ci­jas – ma­žė­ja poo­pe­ra­ci­nių komp­li­ka­ci­jų, ge­res­ni svei­ki­mo re­zul­ta­tai. Ro­bo­ti­nė chi­rur­gi­ja lei­džia leng­viau pa­siek­ti sun­kiau­siai priei­na­mas du­bens struk­tū­ras, at­lik­ti ra­di­ka­lias, bet kartu ma­žo­jo du­bens ner­vus ir ki­tus au­di­nius iš­sau­gan­čias ope­ra­ci­jas. Tai la­bai svar­bu ope­ruo­jant pa­cien­tes, ser­gan­čias gim­dos, gim­dos kak­le­lio vė­žiu. Be to, dėl sta­bi­lios vaiz­do ka­me­ros ir to, kad ją val­do pa­ts chi­rur­gas, dau­gia­pa­ko­pės ro­bo­ti­nės įran­gos sau­gu­mo sis­te­mos vi­sus veiks­mus ga­li­ma at­lik­ti pre­ci­ziš­kai tiks­liai ir kartu sau­giai li­go­nei. 

Urologija
Uro­lo­gi­ja yra vie­na iš me­di­ci­nos sri­čių, ku­rio­je ro­bo­ti­nė chi­rur­gi­ja pri­tai­ko­ma pla­čiau­siai. Ši chi­rur­gi­ja lei­džia efek­ty­viau pa­ša­lin­ti inks­tų aug­lius, at­lie­kant ne­frek­to­mi­ją ar da­li­nę inks­to re­zek­ci­ją, iš­sau­gant kaip ga­li­ma dau­giau svei­ko inks­to au­di­nio; at­lik­ti pie­lou­re­te­ri­nio seg­men­to plas­ti­ką, esant šla­pim­ta­kio pie­lou­re­te­ri­nio seg­men­to su­siau­rė­ji­mui ir iš­plės­tam inks­tui; ša­lin­ti šla­pim­ta­kio ak­me­nis, ku­rių ne­ga­li­ma ope­ruo­ti en­dos­ko­piš­kai; at­lik­ti šla­pi­mo pūs­lės ša­li­ni­mo ope­ra­ci­jas dėl vė­žio (cis­top­ros­ta­tek­to­mi­jas). Ypač daž­nai ro­bo­ti­nė chi­rur­gi­ja tai­ko­ma ra­di­ka­liam pro­sta­tos vė­žio gy­dy­mui.

Ro­bo­ti­ne ra­di­ka­lia pro­sta­tek­to­mi­ja ga­li­ma pa­siek­ti ge­res­nių vė­žio gy­dy­mo re­zul­ta­tų, efek­ty­viau ša­li­nant pik­ty­bi­nį su­si­rgi­mą, iš­sau­go­ti ner­vus ir krau­ja­gys­les dėl ge­res­nės tri­ma­tės vaiz­do ko­ky­bės ir priar­ti­ni­mo, naudojant lanks­čius, pla­čios amp­li­tu­dės inst­ru­men­tus. To­dėl šios in­ter­ven­ci­jos me­tu, ly­gi­nant su įpras­ta la­pa­ros­ko­pi­ne ar at­vi­ra pro­sta­tek­to­mi­ja, ma­žes­nis komp­li­ka­ci­jų daž­nis (nu­krau­ja­vi­mas, poo­pe­ra­ci­nis skaus­mas), di­des­nei da­liai pa­cien­tų iš­sau­go­ma erek­ci­ja, ge­res­nis šla­pi­mo su­lai­ky­mas. Vy­rai pra­lei­džia trum­pes­nį lai­ką li­go­ni­nė­je (hos­pi­ta­li­za­ci­jos lai­kas 2–3 die­nos) ir ga­li grei­čiau at­gau­ti nor­ma­lų fi­zi­nį ak­ty­vu­mą – po 2–3 sa­vai­čių grįž­ti į dar­bą, spor­tuo­ti.

Onkologija
Robotinė chi­rur­gi­ja taip pat ypatingai efektyvi ope­ruo­jant pa­cien­tus, ser­gan­čius tie­sio­sios žar­nos, prostatos vė­žiu. Nauji kli­ni­ki­niai ty­ri­mai įro­dė, jog po ro­bo­ti­nių tie­sio­sios žar­nos vė­žio ope­ra­ci­jų pa­cien­tai gy­ve­na il­giau, yra di­des­nė pil­no pa­svei­ki­mo ti­ki­my­bė bei re­tes­ni li­gos re­ci­dy­vai. ­Ro­bo­ti­nės chi­rur­gi­ja pa­de­da iš­sau­go­ti ma­žo­jo du­bens iner­va­ci­ją, dėl to šla­pi­ni­mo­si ar ly­ti­nės funk­ci­jos su­tri­ki­mai po ro­bo­ti­nių ope­ra­ci­jų, ly­gi­nant su ki­to­mis, yra re­tes­ni.

Teirautis apie prekę: